อบจ.ภูเก็ต จัดงาน อบจ.สัญจร ณ ร.ร.บ้านบางโรง ต.ป่าคลอก
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดงาน อบจ.สัญจร ณ ร.ร.บ้านบางโรง ต.ป่าคลอก

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธีเปิดงานโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านบางโรง ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนายปัณยา สำเภารัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะจากเทศบาลตำบลป่าคลอก แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ อบจ.สัญจร มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน สำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลป่าคลอก ได้จัดขึ้น ณ บริเวณโรงเรียนบ้านบางโรง เพื่อให้สมาชิกสภาและคณะผู้บริหารของ อบจ.ภูเก็ต ได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน มีโอกาสรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน จัดให้มีเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อการจัดบริการสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่น และการให้บริการของ อบจ.ภูเก็ต การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร บริการด้านสุขภาพ กิจกรรมการแสดงบนเวที บริการสินค้าราคาถูก และการบริการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ตลอดจนเพื่อการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตามแนวทางของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อบจ.ภูเก็ต ที่มุ่งสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรม อาทิ โรงเรียนในพื้นที่ ในส่วนของการแสดงของนักเรียน และการแสดงของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน ส่วนราชการ และภาคเอกชน ประมาณ 59 หน่วยงาน ออกหน่วยเคลื่อนที่มาให้บริการแก่ประชาชน และในการนี้ ได้จัดให้มีเวทีประชาคม ให้มีการแสดงความคิด เสนอแนะ สะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.