อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมเมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมจำนวน 250 คน

นางกานต์มณี ศิลปะ กล่าวว่า การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เรื่องงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาตามศักยภาพของนักเรียน

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการวิจัยที่เป็นกระบวนการค้นหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบที่เชื่อถือได้ ดังนั้น ผู้เข้ารับการอบรมต้องรู้ว่าวันนี้ได้เรียนรู้และแบ่งปันความรู้อะไรบ้าง และจะทำอย่างไรให้ความรู้จากการอบรมส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาของเด็ก ถ้าครูได้นำหลักการสำคัญของการวิจัยมาใช้ในการค้นหาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน จะช่วยหาคำตอบหรือตอบคำถามที่ต้องการได้ ดังนั้นครูจึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เจตนารมณ์ดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ตั้งใจรับการเรียนรู้ให้มากที่สุด เพราะทุกท่านจะต้องกลับไปร่วมกันพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.