อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดตลาดชุมชน ภายใต้โครงการ เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดตลาดชุมชน ภายใต้โครงการ เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดตลาดชุมชน ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดย นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธาน ซึ่งมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางปรีดา ทวีวงษ์ ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต

ตามที่รัฐบาล และกระทรวงการคลังได้มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นรูปธรรม กรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงานในการกํากับของกระทรวงการคลัง มีภารกิจในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพ ด้านการใช้ประโยชน์ทางราชการ รวมทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ และศูนย์ราชการ ดังนั้น กรมธนารักษ์จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว โดยการนําที่ราชพัสดุมาจัดทําเป็นพื้นที่จําหน่ายสินค้าชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพและมีรายได้อย่างยั่งยืน

โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้กำหนดแผนการดำเนินโครงการให้ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งในวันนี้เป็นการเปิดโครงการบนพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก.117 ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ ที่อยู่ในความครอบครองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันสนับสนุนผลักดันชุมชนในท้องถิ่นในการจัดตลาด พร้อมทั้งประสานเครือข่ายผู้ประกอบการและร้านค้าเข้าร่วมโครงการ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.