อบจ.ภูเก็ต ร่วม วันต่อต้านคอร์รัปชั่น Zero Tolerance
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วม วันต่อต้านคอร์รัปชั่น Zero Tolerance

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเดินรณรงค์เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมด้วย นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. นายสุนทร แทบทับ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. นายสุวรรณ จันปลั่งสิริกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ. ภูเก็ต โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุม มะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต และนายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 18 แห่ง ทั้งในเขตอำเภอเมือง อำเภอถลาง อำเภอกะทู้ ร่วมมือประกาศนโยบายและแสดงเจตนารมย์การต่อต้านการทุจริตและสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านและป้องกันการทุจริต เพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตทั้ง 18 แห่ง ภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้ง 3 อำเภอ มีการบูรณาการร่วมกันในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบอย่างยั่งยืน สร้างสังคมแห่งความโปร่งใส ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือในการต่อต้านและป้องกันการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ต่อต้านการทุจริตที่เข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อปลุกจิตสำนึก สร้างค่านิยม และปฏิบัติการเชิงรุก ต้านการต่อต้านและป้องกันการทุจริตให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนยอมรับและเชื่อมั่น ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเสริมสร้างและปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน โดยยึดหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างบุคลากรของหน่วยงาน ทำงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.