อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายประสาน ประทีป ณ ถลาง รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ในการประชุมครั้งนี้ ได้พิจารณาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) รวมถึงติดตามความก้าวหน้างานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการที่ขออนุมัติกันเงิน ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และคณะกรรมการติดตามฯ ได้กำหนดกรอบแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.