อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการดำเนินโครงการ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการดำเนินโครงการ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต

กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยให้คณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณพื้นที่ถนนสายหลักของจังหวัดเพื่อดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมือง จังหวัดละไม่น้อยกว่า 1 แห่ง ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้เลือกพื้นที่บริเวณประตูเมืองภูเก็ต บ้านท่าฉัตรไชย ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง ในการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

การประชุมในครั้งนี้ ได้พิจารณาเรื่องแบบและประมาณการราคาก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดส่งแบบและประมาณการราคาก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) จำนวน 8 รูปแบบ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ทั้ง 4 ภาค โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณานำแบบและประมาณการราคาค่าก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ดำเนินการจัดสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.