อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร ณ ร.ร.บ้านบางโรง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร ณ ร.ร.บ้านบางโรง

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าคลอก โดยมี นายคำรณ พันธ์ทิพย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายปัญญา สำเภารัตน์ นายกเทศบาลตำบลป่าคลอก พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะจากเทศบาลตำบลป่าคลอก และผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านบางโรง ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เวลา 08.30-14.00 น. โดยร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลป่าคลอก เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน รับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการของประชาชน จัดบริการสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมการออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน ทั้งของหน่วยงานราชการและเอกชน การให้ความบันเทิง และการจัดเวทีประชาคม ตลอดจนมุ่งสร้างความรักความสามัคคี ความปรองดอง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน และได้กำหนดพิธีเปิดเวลา 10.00 น. จึงได้จัดประชุมในครั้งนี้เพื่อรับทราบข้อมูลการเตรียมจัดกิจกรรม และปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดโครงการ ซึ่งมีคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ฝ่ายพิธีการและกิจกรรม ฝ่ายของที่ระลึก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจัดสถานที่ ฝ่ายเวทีประชาคม ฝ่ายการจราจร และรักษาความปลอดภัย ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายติดตามและประเมินผล

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.