อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร ณ ร.ร.บ้านบางโรง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร ณ ร.ร.บ้านบางโรง

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าคลอก โดยมี นายคำรณ พันธ์ทิพย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายปัญญา สำเภารัตน์ นายกเทศบาลตำบลป่าคลอก พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะจากเทศบาลตำบลป่าคลอก และผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านบางโรง ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เวลา 08.30-14.00 น. โดยร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลป่าคลอก เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน รับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการของประชาชน จัดบริการสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมการออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน ทั้งของหน่วยงานราชการและเอกชน การให้ความบันเทิง และการจัดเวทีประชาคม ตลอดจนมุ่งสร้างความรักความสามัคคี ความปรองดอง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน และได้กำหนดพิธีเปิดเวลา 10.00 น. จึงได้จัดประชุมในครั้งนี้เพื่อรับทราบข้อมูลการเตรียมจัดกิจกรรม และปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดโครงการ ซึ่งมีคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ฝ่ายพิธีการและกิจกรรม ฝ่ายของที่ระลึก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจัดสถานที่ ฝ่ายเวทีประชาคม ฝ่ายการจราจร และรักษาความปลอดภัย ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายติดตามและประเมินผล

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.