อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. นายสุนทร แทบทับ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. นายสุวรรณ จันปลั่งสิริกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ. นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. นางมะลิวัลย์ ผลาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ อบจ. พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ตามที่ อบจ.ภูเก็ต ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 และ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ซึ่งประกาศใช้ไปแล้วนั้น อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินงานโครงการเพิ่มเติม ในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านการเมืองและการบริหาร จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ขึ้น

สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ ได้พิจารณาเรื่องจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ของ อบจ.ภูเก็ต โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ ด้านสาธารณสุข ได้แก่ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ด้านการกีฬา ได้แก่ โครงการตัดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บริเวณสวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับภูมิทัศน์อนุสรณ์สถานเมืองถลาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านการเมืองและการบริหาร จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card Reader) โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในศูนย์เครื่องจักรกลแห่งที่ 2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารซ่อมบำรุง โครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และโครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิด LED Full Color บริเวณสะพานลอยหน้าโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต นอกจากนี้ ได้พิจารณาเรื่องการจัดทำร่างแผนพัฒนาการดำเนินงานประจำปี 2563 ของ อบจ.ภูเก็ต อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.