อบจ.ภูเก็ต พัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต พัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ณ โรงเรียนภูเก็ตธรรมวิทยาทาน วัดวิชิตสังฆาราม ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดย พระราชสิริมุนี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดท่าเรือ เป็นประธาน ซึ่งมี นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายวิญญา ปลัดขวา ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีขึ้น โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่องค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ให้การสนับสนุนตลอดมา รวมถึงเพื่อเป็นการรักษาพระพุทธพจน์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างฉันทะในการศึกษาภาษาบาลีแก่พระภิกษุสามเณร เพื่อปลูกฝังความนิยมในการศึกษาภาษาบาลีให้แพร่หลายยิ่งขึ้น เพื่อให้พระภิกษุสามเณรและผู้เข้าศึกษาอบรมได้มีความรู้และทักษะ ตลอดจนมีประสบการณ์แตกฉานในพระพุทธพจน์และพระไตรปิฏก สามารถนำไปใช้เผยแพร่พระศาสนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพระภิกษุสงฆ์ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อให้คนไทยมีจิตใจที่สำนึกในคุณธรรม จริยธรรมอันจะนำมาซึ่งความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติได้ดียิ่งขึ้น

การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนภูเก็ตธรรมวิทยาทาน วัดวิชิตสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รวมระยะเวลาการดำเนินการทั้งสิ้น 20 วัน โดยมีพระภิกษุสามเณรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 รูป กิจกรรมและหลักสูตรการอบรม เป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาบาลี แด่พระภิกษุสามเณร ให้สามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2560

การดำเนินงานโครงการครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมมือระหว่างหน่วยงานในด้านงบประมาณ การบริหารจัดการ และการประสานงานต่างๆ โดยในส่วนสถานที่ ได้รับความเมตตาจากพระครูปริยัตยานุยุต ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ เจ้าอาวาสวัดวิชิตสังฆาราม ที่เมตตาให้ใช้สถานที่ตลอดจนอำนวยความสะดวกในทุกด้าน จนทำให้โครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.