อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม จิตสำนึกรักองค์กรเพื่อการทำงานร่วมกัน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม จิตสำนึกรักองค์กรเพื่อการทำงานร่วมกัน

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตสำนึกรักองค์กรเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสร้างสุข” โดย นางมะลิวัลย์ ผลาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ อบจ. กล่าวรายงาน ซึ่งมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต

นางมะลิวัลย์ ผลาภรณ์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาขีดความสามารถภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน จิตสำนึกรักองค์กร การทำงานเป็นทีม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กรให้มีความรักความผูกพัน มีความเข้าใจองค์กร เข้าใจทักษะการสื่อสารในเชิงบวก พัฒนางาน พัฒนาตนเองเพื่อร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วันวิสา ช่างเหล็ก วิทยากรจาก เดอะ ฮีโร่ โฮมเมด สถาบันพัฒนาเด็กและครอบครัว มาเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า การที่ อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เสริมสร้างจิตสำนึกรักองค์กร การทำงานเป็นทีม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กรให้มีความรักความผูกพัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความภาคภูมิใจในงานที่ปฏิบัติ มีความรักและความเชื่อมั่นในองค์กร พัฒนางาน พัฒนาตนเองเพื่อร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร

การจัดการอบรมในครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ทักษะแนวคิด และหลักการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวก ลดความขัดแย้งในการทำงาน ตลอดจนสามารถจัดการตนเองและพัฒนาตนเองเพื่อนำสู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.