อบจ.ภูเก็ต ประชุม โครงการ อบจ.สัญจร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม โครงการ อบจ.สัญจร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการเตรียมความพร้อมจัดงานโครงการ อบจ.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการ อบจ.สัญจร มาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน รับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการของประชาชน จัดบริการสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมการออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน ทั้งของหน่วยงานราชการและเอกชน การให้ความบันเทิง และการจัดเวทีประชาคม ตลอดจนมุ่งสร้างความรักความสามัคคี ความปรองดอง ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.