อบจ.ภูเก็ต ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายประสาน ประทีป ณ ถลาง รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายมนู เขียวคราม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ในการนี้ เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จัดประชุมเพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เพื่อเสนอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีตามอำนาจหน้าที่นั้น ทางคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอได้จัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ และได้จัดส่งบัญชีโครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอำเภอ โดยมีบัญชีโครงการฯ ประกอบด้วย 1.อำเภอเมือง บัญชีโครงการฯ จำนวน 12 โครงการ 2.อำเภอถลาง บัญชีโครงการฯ จำนวน 16 โครงการ 3.อำเภอกะทู้ บัญชีโครงการฯ จำนวน 7 โครงการ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกันพิจารณาโครงการบูรณาการโครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 เพื่อนำเสนอให้ อบจ.ภูเก็ต พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีตามอำนาจหน้าที่และตามสถานะทางการเงินการคลังต่อไป ในส่วนของโครงการที่ อบจ. ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือโครงการพัฒนาที่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต อาจเสนอไปยังคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนของโครงการและพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.