อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ  ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และคณะครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ร่วมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยทำความสะอาด เก็บขยะ ภาชนะ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณอาคารและรอบอาคารโรงเรียน และพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีแบบหมอกควัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ให้ลดลง ตลอดจนเสริมสร้างความตะหนักและเฝ้าระวัง ควบคุมโรคไข้เลือดออก

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.