อบจ.ภูเก็ต จัด ฝึกอบรมครูชาวต่างประเทศ เพื่อคุณภาพการศึกษา
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัด ฝึกอบรมครูชาวต่างประเทศ เพื่อคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.20 น. ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมครูชาวต่างประเทศ ที่สอนใน 5 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คือ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502), อบจ.บ้านนาบอน, อบจ.เมืองภูเก็ต, อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) และ อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา โดยมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นายอักษรประเสริฐ เศรษฐประเสริฐ ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษจังหวัดภูเก็ต โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด อบจ. คณะครูชาวต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้ความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศของตน การพัฒนาคนในยุคเทคโนโลยี บทบาททางสังคม และการที่ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อิสระ และกว้างขวางนั้น อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่มีบทบาทต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในโลกปัจจุบัน

คุณครูชาวต่างประเทศทุกคนที่มาร่วมการฝึกอบรมในวันนี้ ขอให้มีความภาคภูมิใจ ที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็นครู ซึ่งท่านจะมีบทบาทสำคัญในการร่วมกันพัฒนาเยาวชนด้านวิชาการโดยทั่วไป ทักษะภาษาอังกฤษ และพฤติกรรมอันพึงประสงค์อื่นๆ ซึ่งจะปลูกฝังให้เขาเหล่านั้นเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศไทย และของสังคมโลกในอนาคต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีส่วนในการร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ อบจ.ภูเก็ต เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีบทบาทช่วยเหลือสังคมของไทย อบจ.ภูเก็ต ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจในการดำเนินงาน ผลงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นที่พอใจมากพอสมควร ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจากคณะครูชาวต่างประเทศทุกคนในการปฏิบัติการสอนด้วยภูมิรู้ และหัวใจที่มุ่งมั่นให้เยาวชนไทยจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ที่มีศักยภาพที่ดีต่อไป

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.