อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยให้คณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณพื้นที่ถนนสายหลักของจังหวัดเพื่อดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมือง จังหวัดละไม่น้อยกว่า 1 แห่ง โดยในที่ประชุมได้พิจารณาบริเวณถนน 402 จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณก่อนถึงปั๊มชิโนเชลล์ จุดที่ 2 บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านท่าฉัตรไชย ถนนสาย 4026 จำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคถลาง

นอกจากนี้ ให้จังหวัดคัดเลือกซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 รูปแบบ จากแบบซุ้มประตูเมืองที่มีอัตลักษณ์ของแต่ละภาค โดยเชิญคู่พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ จากรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ซึ่งจังหวัดดำเนินการขออนุญาตหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เป็นพื้นที่สร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ

สำหรับงบบประมาณในการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ให้จังหวัดพิจารณามอบหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยงานดำเนินการจัดสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ จากงบประมาณของ อบจ. และให้ อบจ. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 ซึ่ง อบจ. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดำเนินการจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ในเดือนพฤษภาคม 2563

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.