อบรมข้อกฎหมาย ประกอบกิจการโรงแรม และค่าธรรมเนียมโรงแรม
ข่าว ภูเก็ต

อบรมข้อกฎหมาย ประกอบกิจการโรงแรม และค่าธรรมเนียมโรงแรม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายในการประกอบกิจการโรงแรมและความรู้ด้านค่าธรรมเนียมโรงแรม โดย นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ซึ่งมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้มีเกียรติ และผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เข้าร่วมอบรมประมาณ 250 คน

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต ร่วมจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายในการประกอบกิจการโรงแรมและความรู้ด้านค่าธรรมเนียมโรงแรมแก่ผู้ประกอบกิจการโรงแรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านข้อกฎหมายในการประกอบกิจการโรงแรมและความรู้ด้านค่าธรรมเนียมโรงแรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมเกิดความเต็มใจในการดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมฯ และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายโรงแรม โดยวิทยากรจากกรมการปกครอง ค่าธรรมเนียมโรงแรม โดยวิทยากรจาก อบจ.ภูเก็ต และแนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม โดยวิทยากรที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ คาดหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมายในการประกอบกิจการโรงแรมและความรู้ด้านค่าธรรมเนียมโรงแรมเป็นอย่างดี

ขณะที่ นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดอบรมแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในครั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต และที่ทำการปกครอง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านข้อกฎหมายในการประกอบกิจการโรงแรมและความรู้ด้านค่าธรรมเนียมโรงแรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมเกิดความเต็มใจในการดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมฯ และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม จึงหวังว่าการอบรมในครั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมจะนำความรู้ที่คณะวิทยากรได้บรรยายไปดำเนินการได้อย่างถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจโรงแรมของท่าน รวมทั้งเพื่อลดข้อผิดพลาดต่อการชำระค่าธรรมเนียมฯ และการดำเนินการตามกฎหมายได้เป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.