อบจ.ภูเก็ต จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ อบรมจริยธรรม มัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตากีน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ อบรมจริยธรรม มัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตากีน

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรม มัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตากีน (บ้านอ่าวปอ) ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดย นายคำรณ พันธุ์ทิพย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานในนามผู้ประสานงานโครงการ และนายคอลิด วงศ์นา อิหม่ามประจำมัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตากีน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นายสนธยา สุนธารักษ์ และนายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงกรรมการมัสยิด และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นายคำรณ พันธุ์ทิพย์ กล่าวว่า ตามที่คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ได้เสนอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรม มัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตากีน (บ้านอ่าวปอ) เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมให้ทางมัสยิด และประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพ ประกอบกับ อบจ.ภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรม มัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตากีน (บ้านอ่าวปอ) งบประมาณ 7,100,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีศูนย์อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้ประชาชนได้ใช้ในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้คุณธรรมตามหลักการของศาสนา สำหรับเยาวชน และประชาชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดประชุม สัมมนา เวทีประชาคม และพัฒนาอาชีพของประชาชน ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้รับความร่วมมือจากทางมัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตากีน (บ้านอ่าวปอ) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ในด้านการบริหารจัดการ และการประสานงานต่างๆ เป็นอย่างดี

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ จริยธรรม และอาคารเอนกประสงค์ให้กับมัสยิดต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต จำนวนหลายแห่ง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมด้านศาสนาอิสลาม ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม สัมมนาเวทีประชาคม และพัฒนาอาชีพของประชาชน นำสังคมไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อาคารศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมแห่งนี้ จะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนเป็นไปตามความต้องการของประชาชนต่อไป พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณ ท่านคำรณ พันธุ์ทิพย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ที่เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้มีศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมแห่งนี้ขึ้น และขอขอบคุณอิหม่ามคอลิด วงศ์นา คณะกรรมการมัสยิด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในการร่วมดูแลการดำเนินการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรม มัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตากีน (บ้านอ่าวปอ) จนสำเร็จตามวัตถุประสงค์

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.