อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) โดยดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีแบบหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกและควบคุมยุงลายตัวแก่ที่อาจเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และทางโรงเรียนได้กำชับให้นักเรียน ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเฉพาะภาชนะต่างๆ ในอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย ต้องเปลี่ยนน้ำในภาชนะนั้นๆ หรือคว่ำน้ำทิ้งทุกๆ 7 วัน โดยการกำจัดลูกน้ำยุงลายต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และร่วมมือกันทุกบ้านในชุมชนจึงจะทำให้ชุมชนปลอดโรคไข้เลือดออกได้

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.