อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณากรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบและสำรวจข้อมูลภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อรายงานให้คณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ทราบ จำนวน 15 แห่ง รวมถึงเทศบาลตำบลรัษฎา ได้รับการถ่ายโอนภารกิจงานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 มาให้อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 15 ภารกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 โดยได้รับไปดำเนินการแทนกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเทศบาลตำบลรัษฎา เห็นว่าได้แบกภาระด้านงบประมาณแทนประชาชนในจังหวัดภูเก็ตทั้งจังหวัดมากเกินไป ซึ่งเป็นหลักการที่ไม่ถูกต้องในหลักการกระจายอำนาจฯ จึงทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 เท่าที่ควร และกรณีเช่นนี้คาดว่าสถานีขนส่งอื่นๆ ที่โอนงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศ คงประสบปัญหาเช่นเดียวกัน จึงได้เสนอคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการพิจารณาทบทวน หรือกำหนดสัดส่วนการแบ่งรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอนงานสถานีขนส่งผู้โดยสารใหม่ ให้ได้รับงบประมาณจัดสรรในอัตราส่วนที่เพิ่มมากขึ้น หรือพิจารณานำเงินภาษีรายได้อื่นมาทบทวนจัดสรรใหม่ อาทิ นำเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ที่ปัจจุบันจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นำมาจัดสรรเพิ่มให้แก่ท้องถิ่นที่รับโอนงานสถานีขนส่งในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมให้แก่เทศบาลหรือท้องถิ่นที่รับโอนให้มากขึ้น เพื่อให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีเงินงบประมาณอุดหนุนจากการจัดสรรรายได้จากรัฐบาลจากส่วนนี้ เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจงานสถานีขนส่ง ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารแต่ละแห่งทั่วประเทศ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.