อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลลา 09.00 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น โดย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายประดิษฐ์ แสงจันทร์, นายสมคิด สุภาพ, นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. กล่าวว่า “การฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมจากการเกิดอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ในสังกัด มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย การป้องกัน และระงับเหตุเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกวิธี

ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และบริษัทซานโต้ เซฟตี้ จำกัด โดยกิจกรรมภายในการฝึกอบรมเป็นการบรรยาย หัวข้อ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดสาธารณภัยต่างๆ การสาธิตและฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเบื้องต้น การจัดการระบบป้องกันการเกิดอัคคีภัย การป้องกันและวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติว่าด้วยการดับเพลิง โดยใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายที่ใช้น้ำสะสมแรงดันหรือสารดับเพลิง และการใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม เคมีแห้ง”

นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. กล่าวว่า “เหตุการณ์สาธารณภัยต่างๆ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยจากแผ่นดินไหวและแผ่นดินถล่ม เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจสร้างความเดือดร้อน และสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยว รวมทั้งส่งผลกระทบถึงภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก หากได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ เยาวชนและประชาชน ซึ่งสามารถเตรียมแนวทางป้องกัน การประสานงานขณะเกิดเหตุ การเตือนภัย วิธีการปฏิบัติตนเอง และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น ก็สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ ดังนั้น การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ถือว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง”

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.