อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นจังหวัด
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นจังหวัด

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต โดย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสาน ประทีป ณ ถลาง รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มอาชีพต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรภาคประชาชน และผู้แทนชุมชน เข้าร่วม

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในจังหวัด และประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในแผนพัฒนาของ อบจ.ภูเก็ต เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ตลอดจนเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาของ อบจ.ภูเก็ต”

ด้าน นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ เพื่อแจ้งยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา รวมถึงโครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการในช่วงระยะเวลาสี่ปี และรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลต่างๆ ไปพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อบจ.ภูเก็ต ต่อไป ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมประชาคมท้องถิ่นของ อบจ.ภูเก็ต ในครั้งนี้ คงจะได้รับฟังข้อคิดเห็นอย่างหลากหลาย ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในภาพรวม”

สำหรับการประชาคมท้องถิ่นในครั้งนี้ ได้มีการเสนอปัญหาและความต้องการในเรื่องต่างๆ อาทิ ให้มีการปรับปรุงลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกายพื้นที่สามกอง พัฒนาให้มีสำนักงาน อบจ.ภูเก็ต การแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ติดตั้งสัญญาณไฟบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร พัฒนาให้มีคลินิกโรคหัวใจประจำโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และสนับสนุนการจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ (เน้นภาษาอังกฤษ) เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.