อบจ.ภูเก็ต อบรมเทคนิค สร้างพลังชีวิตเพื่อสุขภาพ โดยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต อบรมเทคนิค สร้างพลังชีวิตเพื่อสุขภาพ โดยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น 10 อาคารลานจอดรถโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างเสริมสุขภาพโดยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี รุ่นที่ 2 ตาม “โครงการฝึกอบรมเทคนิคสร้างพลังชีวิตเพื่อสุขภาพ โดยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี” ประจำปี 2562 หัวข้อ “การแพทย์พลังงาน (Energy Medicine) ด้วยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ” โดยมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจ จำนวน 300 คน เข้าร่วม ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2562

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเทคนิคสร้างพลังชีวิตเพื่อสุขภาพ โดยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายโดยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แก่ผู้ฝึกปฏิบัติให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ และสามารถนำไปถ่ายทอด สาธิต และเผยแพร่ให้แก่สมาชิกในครอบครัว และชุมชน โดยสามารถนำเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ อันจะส่งผลให้ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตมีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ”

นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต ได้ตระหนักในปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาตามนโยบายของคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ที่มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต มีสุขภาพอนามัยที่ดี ตลอดจนได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการออกกำลังกายที่ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับวัย ซึ่งเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี นับว่าเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่ได้รับการพัฒนามาจากวงการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีน ใช้ประกอบท่าออกกำลังกาย โดยยึดหลักสมาธิในการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน และมีข้อเด่น คือ เรียบง่าย กะทัดรัด สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ซึ่งประโยชน์ที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับคือ เพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรง เลือดลมไหลเวียนดี และสามารถพัฒนาการทำงานของสมองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.