อบจ.ภูเก็ต จัดพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม (กิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ) โดยมี นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางกานต์มณี ศิลปะ นักศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. ดต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ผู้นำมัสยิด ผู้นำชุมชน คณะกรรมการประจำมัสยิด คณะกรรมการด้านการกิจการศาสนาอิสลาม อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการด้านกิจการสตรีมุสลิม อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต

นางกานต์มณี ศิลปะ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม (กิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ) ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำมัสยิด ผู้นำชุมชน คณะกรรมการประจำมัสยิด คณะกรรมการด้านการกิจการศาสนาอิสลาม อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการด้านกิจการสตรีมุสลิม อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน เพื่อให้ผู้นำศาสนาอิสลามมีความรู้ในแนวทางและการพัฒนากิจการของมัสยิดและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางด้านศาสนาอิสลามของแต่ละชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชนและจะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และนำความรู้ไปเผยแพร่ ชักนำประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามไปสู่แนวทางที่ถูกต้อง เพื่อให้สังคมอิสลามเป็นสังคมที่สงบสุข สันติสุข พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์เพื่อนำไปใช้พัฒนาตนเองและสังคมต่อไป”

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า “การอบรมในครั้งนี้จะทำให้ผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดภูเก็ตได้รับความรู้และทักษะในเรื่องการบริหารจัดการองค์กร มัสยิด ชุมชนให้ประสบความสำเร็จ มีการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปพัฒนาองค์กร ชุมชน มัสยิด ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทางด้านศาสนาอิสลามของแต่ละชุมชน และสามารถพัฒนาศักยภาพทักษะของผู้นำศาสนาอิสลาม ผู้นำชุมชน อันจะนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง”

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.