อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบจ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดปทุมธานี โดย นางมะลิวัลย์ ผลาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกิจการเจ้าหน้าที่ อบจ. กล่าวรายงาน ซึ่งมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. นายยงยุทธ ลักษณาวิบบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ตได้จัดโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เปิดโลกทัศน์ เพิ่มวิสัยทัศน์ สร้างภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากองค์กรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ ในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาล การบริหารจัดการท่าเทียบเรือท่องเที่ยว การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การบริหารและส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมาย และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

นางมะลิวัลย์ ผลาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกิจการเจ้าหน้าที่ อบจ. กล่าวว่า การฝึกอบรมในวันนี้ มีการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาระบบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่องค์กร 4.0” โดย นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคใต้ “การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่เมืองอัจฉริยะ Smart City” โดย นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และ “การพัฒนาตนเองให้ก้าวสู่ Modern HR ยุค 4.0” โดย นายธีรพันธ์ สงวนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.