อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่สู่สังคมไทย 4.0 โดย นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. กล่าวรายงาน ซึ่งมีนายนัทธี ถิ่นสาคู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดภูเก็ต, นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต, ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติ

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่สู่สังคมไทย 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมสตรีผู้เป็นแม่ในจังหวัดภูเก็ตให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไทย 4.0 รวมถึงเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีผู้เป็นแม่ในการเตรียมความพร้อมของลูกเพื่อการเรียนรู้และสร้างโอกาสเชิงการแข่งขันตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น และเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้ถึงคุณงามความดีของแม่ เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวและสังคมไทยให้มีความปรองดองสมานฉันท์ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียม เพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน กล่าวว่า สำหรับแม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ที่ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณประเภทแม่ผู้มีผลงานด้านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย นางเหลี่ยนส่วน โรจน์วรวัฒนา อายุ 66 ปี (เทศบาลตำบลวิชิต), นางวัฒนา หนูแดง อายุ 71 ปี (เทศบาลตำบลราไวย์) , นางเลี่ยง จินดาพล อายุ 82 ปี (เทศบาลตำบลฉลอง), นางประคอง ตันกูล อายุ 75 ปี (เทศบาลตำบลรัษฎา), นางจันทร์เพ็ญ พิรเศรษฐ์กุล อายุ 68 ปี (อบต.เกาะแก้ว), นางจิตราภรณ์ ตามชู อายุ 64 ปี (เทศบาลตำบลกะรน), นางหัทยา หนูหวาน อายุ 60 ปี (เทศบาลตำบลป่าตอง), นางน้อย เจริญศรี อายุ 70 ปี (เทศบาลตำบลเชิงทะเล), นางรำชา เกาะกาวี อายุ 68 ปี (อบต.เชิงทะเล), นางสุธิกุล รัตนาคณหุตานนท์ อายุ 61 ปี (เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี), นางปรีดา ประทีป ณ ถลาง อายุ 85 ปี (อบต.เทพกระษัตรี), นางลัดดา ทรัพย์สุนทรกุล อายุ 70 ปี (เทศบาลตำบลศรีสุนทร) นางประเคียง หมื่นพัน อายุ 76 ปี (เทศบาลตำบลป่าคลอก) นางบุญภา เพ็ชรไทย อายุ 73 ปี (อบต.สาคู) และนางสุมาลี รักรังสิมันต์สุข อายุ 75 ปี (อบต.ไม้ขาว)

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.