อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2)
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุม และในส่วนของฝ่ายบริหาร มีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมสภา ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว คือ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ และวาระที่สาม ขั้นลงมติ) พร้อมได้มีการเสนอญัตติขอความเห็นชอบมอบเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบเสาสูงในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ใช้ประโยชน์ จำนวน 48 จุด ญัตติขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติดังกล่าวด้วยเสียงข้างมาก รวมถึงสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ยังได้สอบถามเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.