อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัด
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัด

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดย นางมะลิวัลย์ ผลาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ อบจ. กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มาเป็นวิทยากร

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดให้มีการอบรมบุคลากรในสังกัด เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกรักองค์กร เกิดความสามัคคี อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจในจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม มีศีลธรรม คุณธรรม เสียสละ เผื่อแผ่ อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สามัคคี สำนึกในความเป็นไทยด้วยกัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความสำนึกในการตอบแทนคุณแผ่นดิน ตลอดจนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการดำเนินชีวิต

การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ จะทำให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำไปปรับใช้กับการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นข้าราชการที่ดี”

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.