อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดโครงการป่าเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดโครงการป่าเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป่าเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ป่าสงวนแห่งชาติ เขาโต๊ะแซะ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องที่จังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมจำนวนประมาณ 500 คน ณ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโต๊ะแซะ ท้องที่ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ เพื่อต้องการให้คนอยู่ร่วมกับป่า และมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ป่าไม้ ตามโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ ที่เป็นพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ปลูกต้นไม้ที่ตั้งอยู่ในเมืองหรือใกล้เมือง โดยรัฐร่วมมือกับท้องถิ่นและชุมชนดำเนินการในลักษณะของพื้นที่สาธารณะ และให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ เช่น เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย ศึกษาธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าไม้ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโต๊ะแซะ เป็นปอดในเมืองขนาดใหญ่ของชาวจังหวัดภูเก็ต ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวที่อยู่ในเมือง ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และปลูกสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนมีความรัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิต เรียนรู้ การพัฒนาเศรษฐกิจแก่สังคมและชุมชนรอบโครงการ ขององค์กรในการร่วมมือแบบประชารัฐ พัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยภายในงานมีการเปิดตัวโครงการฯ กิจกรรมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมนิทรรศการให้ความรู้ กิจกรรมเครือข่ายป่าชุมชน กิจกรรมลานดนตรีสีเขียว กิจกรรมมุมถ่ายภาพสวยงาม และการแจกกล้าไม้ฟรีแก่ผู้มาร่วมโครงการ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.