ประชุมคณะกรรมการประเมินผล การปฏิบัติราชการ
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการประเมินผล การปฏิบัติราชการ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสิทธิโชค เดชภิบาล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ.ภูเก็ต นางสาวสมลักษณ์ ขอบรรพกุล ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อบจ.ภูเก็ต โดยมี นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อบจ.ภูเก็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 4 มิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ของกองกิจการขนส่ง มิติที่ 2 ด้านคุณภาพของการบริการ การปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ของกองการท่องเที่ยวและกีฬา มิติที่ 3 ด้านความคุ้มค่าของภารกิจ โครงการ Phuket Care “สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียงในภูเก็ต” ของกองสาธารณสุข และมิติที่ 4 ด้านความพึงพอใจของประชาชน โครงการ อบจ.สัญจร ของกองกิจการสภา อบจ.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.