อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง บริเวณสวนหลวง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง บริเวณสวนหลวง

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง) ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คูคลอง บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง) อำเภอเมืองภูเก็ต เพื่อเปิดโอกาสให้จิตอาสาและประชาชนภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.