อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพพระนวกะ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพพระนวกะ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น. นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพพระนวกะ จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 โดย พระราชสิริมุนี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ศาลาการเปรียญ วัดเทพวนาราม ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. กล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต โดยคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ตได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพพระนวกะ จังหวัดภูเก็ต ขึ้น เพื่อให้พระนวกะได้ศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนา และมีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีความสามารถในการแก้ปัญหา อีกทั้งเป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา รวมถึงเพื่อให้พระนวกะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาประสบการณ์ในการศึกษาและเผยแผ่พระศาสนา ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพพระนวกะด้านทักษะความเป็นเลิศในการเผยแผ่หลักธรรมให้แก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมของประชาชน ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างพระสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2562 ณ วัดเทพวนาราม ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รวมระยะเวลาการดำเนินการทั้งสิ้น 4 คืน 5 วัน มีพระนวกะในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการจำนวน 61 รูป พระวิทยากร จำนวน 10 รูป กิจกรรมและหลักสูตรการอบรม เป็นการถวายความรู้แนวปฏิบัติ ตลอดจนหลักการเผยแผ่พุทธศาสนาแก่พระภิกษุที่บวชใหม่ ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.