อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา สพป.ภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ 2
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา สพป.ภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต “สพป.ภูเก็ตเกมส์” ครั้งที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาสุระกุล โดยมี นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต “สพป.ภูเก็ตเกมส์” จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา พัฒนาทักษะการแข่งขันนําไปสู่การเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับสูงต่อไป และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สามารถเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี รู้จักการทํางานเป็นทีม สร้างความสามัคคี มีระเบียบวินัย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

การแข่งขันครั้งนี้ ประกอบด้วย หน่วยกีฬา 8 กลุ่มเครือข่ายตามหน่วยสี คือ สีฟ้า-กลุ่มวิชิต สีแดง-กลุ่มเกาะแก้ว-รัษฎา สีส้ม-กลุ่มกะทู้ สีเหลือง-กลุ่มป่าคลอก สีม่วง-กลุ่มเทพกระษัตรี สีน้ำเงิน-กลุ่มภักดีภูธร และสีชมพู-กลุ่มศรีสุนทร ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล 12 ปี ชาย กีฬาเปตอง ชายและหญิง ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา และกรีฑา โดยกำหนดจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาสุระกุล

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.