อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรม ประชาชน สมานฉันท์ ร่วมใจ แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรม ประชาชน สมานฉันท์ ร่วมใจ แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 กิจกรรมอบรม “ประชาชน สมานฉันท์ ร่วมใจ แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” โดย นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย กลุ่มผู้นำชุมชน นักเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 200 คน โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.ต. ดร.จรินทร์ ย่องนุ่น รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สังกัดสถานีตำรวจภูธรป่าตอง และ ด.ต. บุญพบ กิ่งมาลา ผู้บังคับหมู่ (งานสอบสวน) สังกัดสถานีตำรวจภูธรฉลอง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการดังกล่าว

นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมอบรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อป้องกันการเพิ่มจำนวนผู้ค้าและผู้เสพสารเสพติด ทำให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เกิดความเข้มแข็ง และประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัดภูเก็ตให้ร่วมกันป้องกันยาเสพติด”

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก และมีประชากรแฝงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหายาเสพติดสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ จึงจำเป็นต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมทั้งสร้างทัศนคติและจิตสำนึกให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองสมานฉันท์ เพื่อต่อต้านและป้องกันปัญหายาเสพติด จึงหวังว่าการจัดอบรมในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้คนในครอบครัวและชุมชนได้ทราบ เพื่อสร้างแนวร่วมและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ป้องกันปัญหายาเสพติดในจังหวัดภูเก็ตต่อไป”

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.