อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการจัดอบรมจริยธรรมอิสลาม จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการจัดอบรมจริยธรรมอิสลาม จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ดร.ปริญญา ประหยัดทรัพย์ เลขาผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ครั้งที่ 24 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดขึ้น โดย ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน นายวิรัช พาที นายกสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายสัญญา สิงห์ศรีดา นางนวลจันทร์ สามารถ และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการจัดการอบรม ผู้นำศาสนา ผู้นำองค์กร หัวหน้าครอบครัว นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม โครงการอบรมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมแก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและมีความสุข เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ในการดำเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม

สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ จัดอบรมตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. เป็นเวลา 3 เดือน ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต โดยทำพิธีเปิดการอบรมในวันนี้ ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การศึกษาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีความสันติสุข โดยเฉพาะการให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ตั้งงบประมาณโครงการอบรมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 600,000 บาท จัดโครงการอบรมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 8 กันยายน 2562 (อบรมจำนวน 12 ครั้ง) ซึ่งการจัดอบรมในโครงการดังกล่าว มีพี่น้องมุสลิมได้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 800 คน โดยได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพราะศาสนาอิสลามได้สอนว่า “การศึกษานั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ชายและผู้หญิงที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคน” ดังนั้นขอให้ผู้ศรัทธาทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและบอกกล่าวแก่ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.