อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่น ระดับจังหวัด
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่น ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่น ระดับจังหวัด ซึ่งมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ ผู้บริหารองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มอาชีพต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรภาคประชาชน และผู้แทนชุมชน เข้าร่วม ณ โรงแรมเพิร์ล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. กล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิ่นร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาระดับภาค และแผนพัฒนาระดับประเทศ ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุริยัน เดชรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต) นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และอาจารย์วิโรจน์ ภู่ต้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรในการอภิปราย เรื่อง ทิศทางการพัฒนาในอนาคตของจังหวัดภูเก็ต

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่น ระดับจังหวัด เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา และรับทราบปัญหา ความต้องการประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ตลอดถึงประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลต่างๆ ไปพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.ภูเก็ต ซึ่งการประชุมประชาคมท้องถิ่นของ อบจ.ภูเก็ต ในครั้งนี้ จะได้รับฟังข้อคิดเห็นอย่างหลากหลาย ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในภาพรวมต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.