อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ นายสมคิด สุภาพ และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมจำนวน 250 คน

โดย นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. กล่าวว่า การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เพื่อประเมินผลคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาตามศักยภาพของนักเรียน

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้เป็นแนวทางหนึ่งในการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูให้มีความน่าสนใจขึ้น เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งนำผลจากพัฒนาการของนักเรียนไปวางแผนและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจงตั้งใจรับการเรียนรู้ให้มากที่สุด เพราะทุกท่านจะต้องกลับไปร่วมกันพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพต่อไป

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.