อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำราคากลาง งานก่อสร้าง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำราคากลาง งานก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบจ.ภูเก็ต “การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต โดยมี นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีนโนบายด้านการพัฒนาบุคลากร โดยยึดหลักการพัฒนาขีดความสามารถภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเชิงลึก ทักษะ และกระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้การใช้งานผ่านระบบ ให้สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนของระเบียบและวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ก่อให้เกิดความคุ้มค่าและใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ สามารถขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมาย สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านธันยพร คงเพชร คลังจังหวัดกระบี่ มาเป็นวิทยากร

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การที่ อบจ.ภูเก็ต ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมานั้น เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนของระเบียบและวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ สามารถขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมายและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
ทั้งนี้ เชื่อว่าการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานครั้งนี้ จะทำให้บุคลากรในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน”

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.