อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันครู ประจำปี 2560
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันครู ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครูประจำปี 2560 “ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู” โดย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนครูในทุกด้าน เพื่อให้ครูมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีสมฐานะ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบได้อย่างภาคภูมิใจและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดงานวันครู ประจำปี 2560 มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องในสังกัด อบจ.ภูเก็ต รวมจำนวน 350 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพครูในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครู

สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์, การมอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติครูที่ได้รับรางวัล “ครูดีศรี อบจ.ภูเก็ต” ประจำปี 2560 จำนวน 23 ท่าน, กิจกรรมการรำอวยพร โดยคณะครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต, กิจกรรมการร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา และการบรรยายให้ความรู้เรื่อง Active Learning สู่ครูมืออาชีพ โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ดร.ละมุล รอดขวัญ
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ในปัจจุบันนี้ แม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ ข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน แต่ก็ไม่อาจนำมาทดแทนครูผู้สอนได้ เพราะการศึกษามิใช่เพียงการรับความรู้ รับข้อมูลข่าวสารเท่านั้น สิ่งสำคัญกว่านั้นคือ การฝึกคิด การบ่มนิสัยให้แต่ละคนสามารถพึ่งพาตนเองและมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ซึ่งต้องใช้ครูเป็นผู้ให้ความรู้ อบรมสั่งสอน ยิ่งเทคโนโลยีก้าวไกลเพียงใด ก็ยิ่งต้องการครูที่มีความสามารถมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น ครูจึงต้องพัฒนาตนเองให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การที่จะเป็นครูนั้นใครก็เป็นได้ แต่การที่จะให้นักเรียนประจักษ์ในความเป็นครูนั้น ครูต้องมีวิญญาณแห่งความเป็นครูด้วย

อย่างไรก็ตาม รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจที่มีครูในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ได้พยายามพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทั้งของตนเองและผู้เรียน จนเกิดผลงานและผลผลิตที่มีคุณภาพ ดังจะเห็นได้จากหลายๆ ท่านที่ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาผลงานสำหรับเพื่อนร่วมวิชาชีพครู หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี พร้อมด้วยสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาที่กำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ในการนี้ ขอแสดงความยินดีกับครูทุกท่านที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณ “ครู” และ “บุคลากรทางการศึกษา” ทุกท่านที่ช่วยกันพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ถึงพร้อมในด้านความรู้ ทักษะ และสติปัญญา สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งแก่การดำรงชีวิตของตนและการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมและประเทศชาติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.