อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการ พัฒนาระบบการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการ พัฒนาระบบการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบจ. รวมถึงผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชาวต่างประเทศที่สอนในโรงเรียน จำนวน 55 คน จากทั้งหมด 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) และโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอนชาวต่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดกระบวนการเรียนการสอน การทำแผนการสอน การวัดผลและการประเมินโดยสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.