อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 3
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 3

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยวิสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 3 โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม

การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการเลือกรองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คนที่หนึ่ง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือก ได้แก่ นายศุภชาติ กิจดำเนิน ญัตติการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนา อบจ.ภูเก็ต (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้แก่ นายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ให้กับกองการศึกษาฯ และสำนักปลัด อบจ. จำนวน 3 รายการ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของ อบจ.ภูเก็ต โครงการปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์เดิมเป็นศูนย์ประสานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาคารพัสดุ รวมถึงญัตติขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย 4 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567-2572

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 8 คัน ซึ่งทุกญัตติได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา อบจ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.