นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงนามความร่วมมือ การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงนามความร่วมมือ การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ จ.ภูเก็ต

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.40 น. ณ โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ตทาวน์ จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิจังหวัดภูเก็ต และเวทีสาธารณะขับเคลื่อนการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นระดับจังหวัด โดย นางกัลยา วัฒนเกษมเสวี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อสร้างข้อตกลงกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการกลไลการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่น และการพัฒนาพื้นที่นำร่อง (Sandbox) เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่น รวมถึงระดมความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสุขภาพท้องถิ่นระดับจังหวัด โดยมีหน่วยงานที่ร่วมลงนามความร่วมมือระดับจังหวัด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, สมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11, สมาคมสันนิบาตเทศบาล, ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เทศบาลตำบลราไวย์, อบต.เกาะแก้ว, รพ.สต.ราไวย์ และ รพ.สต.บ้านเกาะมะพร้าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.