กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “ของหรอยภูเก็ต”
ข่าว ภูเก็ต

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “ของหรอยภูเก็ต”

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการเปิดตัวกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรม วิถีการกิน “ของหรอยภูเก็ต” โดยนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมีนางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต มุ่งขับเคลื่อนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG รวมทั้งผลักดัน Soft Power ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5F ได้แก่ อาหาร (FOOD) ภาพยนตร์ (FILM) ผ้าไทยและการออกแบบ (FASHION) มวยไทย (FIGHTING) และการอนุรักษ์ ขับเคลื่อนเทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก (FESTIVAL) โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตได้รับการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร City of Gastronomy โดยยูเนสโกประจำปี พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นเมืองแรกของประเทศไทยและของอาเซียน และเป็นหนึ่งใน 18 เมืองของโลกด้านอาหาร รวมทั้งเครื่องแต่งกายชุดพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์และความสวยงามของจังหวัดภูเก็ตทางด้านวัฒนธรรมมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อให้เกิดภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการวิถีถิ่นวิถีวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดภูเก็ต เพื่อพัฒนาและยกระดับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน สร้างแรงบันดาลใจ เกิดความรัก ความหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น มาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน/ท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ สำรวจข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยววิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรม วิถีการกิน “ของหรอยภูเก็ต” ซึ่งได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลร้านอาหารพื้นเมืองที่มีการสืบทอดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 40 ปี และได้จัดพิมพ์เผยแพร่ให้กับผู้ร่วมงาน ส่วนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรม วิถีการกิน “ของหรอยภูเก็ต” ซึ่งจัดในวันนี้ และในวันที่ 30 มีนาคม 2566 จะเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (one Day Tour รอบสื่อมวลชน) โดยการนั่งรถโพถ้องไปตามร้านอาหารต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.