อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยแรก
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยแรก

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ อบจ.ภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยแรก โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม

นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ได้แจ้งต่อที่ประชุมกรณี นายวิวัฒน์ จินดาพล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เขต 6 อ.ถลาง ขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.2566 และ ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เขต 5 อ.ถลาง ขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.2566

พร้อมกันนี้ สภา อบจ.ภูเก็ต ได้มีการเลือกรองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คนที่สอง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนพพันธ์ สืบศักดิ์ รวมถึงมี

  • ญัตติการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่สอง วันที่ 2 ส.ค.-15 ก.ย.2566
  • ญัตติการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 สมัยแรก วันที่ 2-15 ก.ย.2566
  • ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 21 รายการ
  • ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของ อบจ.ภูเก็ต จำนวน 3 โครงการ
  • ญัตติขออนุมัติแก้ไขชื่อโครงการ/รายการ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  • ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  • ญัตติขอความเห็นชอบรับโอนสินทรัพย์และขอใช้ประโยชน์อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสรณ์สถานชนะศึก
  • ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ซึ่งทุกญัตติได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.