อบจ.ภูเก็ต รับฟังความคิดเห็น ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต รับฟังความคิดเห็น ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลจังหวัดภูเก็ต โดย นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน และเรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน กล่าวต้อนรับ ซึ่งมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะรน ชั้น 4 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

การจัดทำโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลจังหวัดภูเก็ต สำหรับการวางปะการังเทียมในพื้นที่ตำบลกะรน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่รับทราบถึงที่มาและวัตถุประสงค์ และร่วมแสดงความคิดเห็นของการดำเนินงานจัดทำและวางปะการังเทียม สามารถกำหนดขอบเขตพื้นที่ รูปแบบการจัดวาง ตลอดจนจุดพิกัดการวางปะการังเทียมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรปะการัง และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วม เกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.