อบจ.ภูเก็ต รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ภูเก็ตโปร่งใส ประจำปี 2566
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ภูเก็ตโปร่งใส ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “ภูเก็ตโปร่งใส” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงเด็ก เยาวชน ประชาชน และส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ภูเก็ต ได้จัดทำโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อสร้างความตระหนักให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้รู้ถึงผลเสียหายความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยการถ่ายทอดความคิด จินตนาการ และความรู้สึกผ่านผลงานศิลปะ เสริมสร้างประโยชน์ให้เด็กและเยาวชนที่สนใจในการวาดภาพระบายสี ได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านศิลปะอย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ พร้อมช่วยผลักดันให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการสร้างสรรค์ศิลปะที่มีคุณค่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป

การจัดทำโครงการฯ ครั้งนี้ มีกิจกรรมประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “ปลูกจิตสำนึก ภูเก็ตโปร่งใส” ซึ่งมีโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ทั้ง 3 อำเภอ ทั้งหมด 47 ทีม แบ่งเป็น 4 รุ่น ประกอบด้วย

รุ่น ป.1 – ป.3 จำนวน 14 ทีม
รุ่น ป.4 – ป.6 จำนวน 14 ทีม
รุ่น ม.1 – ม.3 จำนวน 9 ทีม
รุ่น ม.4 – ม.6 หรือเทียบเท่า จำนวน 10 ทีม

คณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งผู้เข้าร่วมประกวดวาดภาพจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.