อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำยุวชน ทสม. จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำยุวชน ทสม. จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และประธานเครือข่าย ทสม.จังหวัดภูเก็ต นายปริญญา จริยหัตถะกิจ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำยุวชน ทสม. จังหวัดภูเก็ต ปีที่ 5 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำยุวชน ทสม. จังหวัดภูเก็ต ปีที่ 5 เพื่อให้กลุ่มเยาวชนที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สามารถปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างและถ่ายทอดความรู้ผู้อื่นได้ รวมทั้งช่วยกันเฝ้าระวังและแจ้งเหตุเมื่อมีปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าการเตรียมงานและรูปแบบ การจัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำยุวชน ทสม. จังหวัดภูเก็ต ปีที่ 5 รวมถึงแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำยุวชน ทสม. จังหวัดภูเก็ต (ระยะที่ 2)

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.