อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมข้อเสนอเชิงนโยบายสู่ยุทธศาสตร์ และทิศทางการลดพลาสติก
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมข้อเสนอเชิงนโยบายสู่ยุทธศาสตร์ และทิศทางการลดพลาสติก

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวต้อนรับในการประชุมข้อเสนอเชิงนโยบายสู่ยุทธศาสตร์ และทิศทางการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวของจังหวัดภูเก็ต โดย นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ผู้แทนภาคีเครือข่าย และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า)

นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “สืบเนื่องจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการของกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือ BMU เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ได้เลือกให้จังหวัดภูเก็ตและเทศบาลนครภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่อง ด้วยศักยภาพของผู้บริหาร หน่วยงานท้องถิ่น ประชาชน ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ที่มีความสนใจในประเด็นปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคธุรกิจ เป้าหมาย (ร้านอาหาร ตลาด ห้างสรรพสินค้า โรงแรม) มีแผนการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงหาแนวทางการลดและหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในระดับท้องถิ่น ซึ่งจากประสบการณ์ของสหภาพยุโรปพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการลดการใช้พลาสติกโดยการวางนโยบายระดับท้องถิ่น เช่น การนำกลับมาใช้ใหม่ การห้ามใช้ผลิตภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว หรือหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต นอกจากนั้น การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและการให้ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยเพิ่มการยอมรับของผู้บริโภคและประสิทธิผลของนโยบายดังกล่าว การร่วมกันดำเนินโครงการนำร่อง จึงเป็นการนำจุดเด่นด้านนวัตกรรมมารวมกับพลังในการขับเคลื่อน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

ในวันนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ภาคีจากหลายภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของโครงการ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องต่อข้อเสนอเชิงนโยบายฯ เพื่อเป็นแนวทางข้อเสนอแนะสู่ทิศทางการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวของจังหวัดภูเก็ตต่อไป”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.