อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมโครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 25
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมโครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 25

วันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารยิมเนเซี่ยม โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 25 โดย นายปิยเดช เชื้อฉลาด ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวต้อนรับ และนายวิรัช พาที นายกสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายวีระวงศ์ จรสกุล สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 6 นางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 12 นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 15 นายอธิพงษ์ คงนาม สมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้นำศาสนา ผู้นำองค์กร ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าครอบครัว แม่บ้าน นักศึกษา เยาวชน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการอบรม จำนวน 500 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ในนามผู้แทนจากสำนักจุฬาราชมนตรี บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทางสายกลางเส้นทางแห่งความสำเร็จ” และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวน 7 ท่าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการอบรมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 25 ซึ่งได้ทำพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน และจัดอบรมในวันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 12.00 น. จำนวน 7 สัปดาห์ ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านศาสนา การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมแก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะได้นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต มีแนวคิดในการพัฒนาครอบครัว ชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและมีความสุข เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันในชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “รู้สึกประทับใจที่ได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งสละเวลามาเข้ารับการอบรมในวันอาทิตย์ เป็นเวลา 7 สัปดาห์ แสดงให้เห็นความมีศักยภาพ ความมีวิสัยทัศน์ของผู้นำและผู้เข้าอบรม เพราะการดำรงชีวิตให้มีความสุขและได้รับความสำเร็จอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มที่ครอบครัว หากครอบครัวได้รับความสำเร็จ ครอบครัวมีคุณธรรมและมีความสุข ชุมชน สังคม และประเทศชาติก็จะมีคุณภาพและมีความเจริญก้าวหน้าตามนโยบายและเป็นเป้าหมายของประเทศเช่นกัน

ทั้งนี้ ในนามของ อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต คณะอีหม่าม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินการจัดอบรมมาอย่างต่อเนื่อง”.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.