มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ข่าว ภูเก็ต

มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต โดย นายระวิ ดาบทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครู วิทยากร และผู้ฝึกอบรม เข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีและชื่นชมผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตทุกท่าน ที่ได้มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน ใช้ความพยายาม ทุ่มเทเวลาการศึกษาจนสำเร็จหลักสูตรในวันนี้ ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เป็นหน่วยงานหนึ่งที่การจัดการอาชีวศึกษา และได้ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ตมาโดยตลอด ซึ่งสามารถผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก จึงนับได้ว่าสถานศึกษาแห่งนี้ได้บริหารจัดการ การเรียนการสอนด้านวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนจงรักษาความดีงาม มีความขยัน อดทน ชื่อสัตย์ในวิชาชีพ มีความมั่นใจในตนเองในการนำวิชาชีพไปใช้ และขอให้ทุกท่านได้ใช้ความรู้ ความสามารถไปในทางสุจริต ตั้งใจปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ในวิชาชีพของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป

นายระวิ ดาบทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต กล่าวว่า วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาอาชีพต่างๆ ภาคเรียนละ 4 รุ่น ซึ่งในรุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ได้เปิดเรียนระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 12 กันยายน 2565 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในกลุ่มวิชาต่างๆ จำนวน 364 คน ได้แก่ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ, กลุ่มวิชานวดไทยและสปา, กลุ่มวิชาเสริมสวยและเทคโนโลยีความงาม, กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ, กลุ่มวิชาตัดเย็บเสื้อผ้า, กลุ่มวิชาการดนตรี, กลุ่มวิชาช่างซ่อมจักรยานยนต์, กลุ่มวิชาช่างไฟฟ้า และกลุ่มวิชาช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ โดยมุ่งเน้นหลักสูตรให้ผู้เรียนได้มีสมรรถนะอาชีพที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือพัฒนาอาชีพได้ โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากครูประจำวิชาชีพในวิทยาลัย รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการในสาขาอาชีพภายนอกสถานศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.