อบจ.ภูเก็ต สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ อสม.จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ อสม.จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและทักษะของ อสม. ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสุขภาพในชุมชนฯ และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ อสม. ที่ได้เสียสละและอุทิศตนในการช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนายเกียรติศักดิ์ โชติวงศ์พิพัฒน์ กล่าวต้อนรับ ซึ่งมี นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 12 นางสาวนัฐริกา มานะบุตร นายกสมาคม อสม.จังหวัดภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณโรงแรมเดอะพาโก้ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้บูรณาการแผนงานโครงการงบประมาณและการทำงานในการประสานความร่วมมือ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และชมรม อสม.จังหวัดภูเก็ต สนับสนุนงบประมาณ จัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2565” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และทักษะของ อสม. ในการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง และป้องกันโรค การช่วยเหลือ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งต่อผู้ป่วย การฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการสื่อสารด้านสาธารณสุข ตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

จังหวัดภูเก็ต มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ทุกหมู่บ้านและชุมชน จำนวน 2,300 คน กระจายอยู่ทั่วทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดภูเก็ต การยกระดับ อสม. เป็น “หมอคนที่ 1” นับได้ว่าเป็นการยกย่องบทบาทของ อสม. ในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีความสุขกาย สุขใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเป็นกลุ่มพลังและองค์กรแกนนำหลัก ในการขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุนเครือข่ายตำบลจัดการสุขภาพในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงแนวคิด และร่วมสร้างสุขภาพพอเพียงในระดับของตนเอง และครอบครัว สู่ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตในทุกพื้นที่”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.